.RU

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221 - Պատվիրելու համար զանգահարել- 093757221Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Միջազգային բանկային համակարգ...76 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Միջազգային բանկային համակարգի բնութագիրը

1.1 Զարգացած երկրների բանկային համակարգերը

1.2 Անցումային և զարգացող երկրների բանկային համակարգերը

1.3 Միջազգային բանկային համակարգի գործունեության ժամանակակից միտումները

1.4 Խոշորագույն ֆինանսաբանկային խմբերը

Գլուխ 2. Ժամանակակից բանկային համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում

2.1 ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման, զարգացման փուլերը և առանձնահատկությունները

2.2 Օրենսդրաիրավական դաշտը ՀՀ բանկային համակարգում

2.3 Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում

2.4 ՀՀ առևտրային բանկերի գործունեության առանձնահատկությունները և նրանց զարգացման միտումները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


 1. Գայանե Ասրյան ՙԲանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 2. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ.

 3. Գևորգ Թառումյան ՙԲանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ՚, Եր., 2006 թ.

 4. Բագրատ Ասատրյան ՙԲանկային գործ՚, Եր., 2004 թ.

 5. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

 6. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ա.Ս. Խաչատրյան ՙԲանկային գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներ՚ Ե. , 2002
Ներդրումային գործունեության հեռանկարները ՀՀ-ում...76 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ներդրումների էությունը և դասակարգումը

1.1 Ներդրումների էությունը և դերը տնտեսության մեջ

1.2 Ներդրումների ձևերը

1.3 Ներդրումների արդյունավետության էությունը և նշանակությունը

1.4 Ներդրումային միջավայրի գնահատման մեթոդաբանության ձևավորման արտասահմանյան փորձը

Գլուխ 2. Ներդրումային ռիսկը և նրա կառավարումը

Գլուխ 3. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումների ծավալը և կառուցվածքը, ներդրումները Հայաստանում

3.1 Ներդրումների էությունը և դերը ՀՀ տնտեսությունում

3.2 Ներդրումների ձևերը ՀՀ-ում

3.3 ՀՀ ներդրումների ծավալը և աճի տեմպերը

3.4 Ներդրումային գործունեության զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Б. Пичугин. "Иностранные частные инвестиции в России // Экономист. - № 11, № 12. - 1994 г.

 2. Большой экономический словарь". М., "Правовая культура", 1994 г.

 3. Уильям Ф.Шарп, Гордон Дж.Александер, Джефри В Бейли. Инвестиции. – М.,1998.

 4. ՙՕտարերկրյա ներդրումների մասին՚ ՀՀ օրենքը, Եր., 1994

 5. ՙՀայաստանում ՕՈւՆ-ը խոչընդոտող գործոնների ուսումնասիրության մասին՚ զեկույց, սեպտեմբեր, 1998

 6. ՙՕտարերկրյա ներդրումների մասին՚ ՀՀ օրենքը, Երևան, 1994

Պետական բյուջեի եկամուտների բաշխման և կատարման վերահսկողության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում...70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ բյուջետային գործընթացի նկարագիրը

1.1. Պետական բյուջեի տեղը և նշանակությունը ֆինանսական հարաբերությունների ընդհանուր համակարգում

1.2. Բյուջետային գործընթացի նկարագիրը ՀՀ-ում

1.3 Պետական բյուջեի կառուցվածքը` բյուջեի մուտքերը և ելքերը

Գլուխ 2. ՀՀ Պետական բյուջեի կատարման վերահսկողությունը

2.1.Պետական բյուջեի կատարման վերահսկողությունը և առկա հիմնախնդիրները

2.2.Պետական բյուջեի կատարման վերահսկողության գործընթացի բարելավման հիմնական ուղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


 1. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 2. Գ. Կիրակոսյան <>ուսումնական ձեռնարկ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ Երևան 2000թ

 3. Տիգրան Ալոյան ՙՖինանսական իրավունք՚, Եր., 2003 թ.

 4. ՙՀՀ պետական պարտքը՚, հաշվետվություն, 2008, առաջին կիսամյակ

 5. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2008 թ.

 6. ՀՀ օրենքը ՙԲյուջետային համակարգի մասին՚, 01.12.2008թ

 7. ՙՀՀ օրենքը պետական պարտքի մասին՚, ընդունված 2008 թ. մայիսի 26-ին
Պլանավորման դերն ու նշանակությունը...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Պլանավորման դերը ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ, դրա խնդիրները և օպտիմալացման ուղիները

1.1 Պլանավորման դերը, խնդիրները` որպես նպատակների ամբողջություն և դրա իրականացման փուլերը

1.2 Օպտիմալ պլանավորման նպատակները, դրա իրականացման մեթոդները

Գլուխ 2. Ծախսերի արդյունքների չափումը, պլանավորումն ու նախագծումը

2.1 Ծախսերի վրա ազդող հիմնական գործոնները

2.2 Ծախսերի հաշվարկման ցուցանիշները և դրանց չափումը

2.3 Նախագծի արդյունքի չափումը

2.4 Արդյունքների, ծախսերի դասակարգումը և նախագծումը

2.5 Ծախսերի արդյունքների չափման հիմնախնդիրները ձեռնարկության օպտիմալ պլանավորման մեջ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 2. Գ. Կիրակոսյան <>ուսումնական ձեռնարկ Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ Երևան 2000թ

 3. Տիգրան Ալոյան ՙՖինանսական իրավունք՚, Եր., 2003 թ.

 4. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, մեթոդական ձեռնարկ, Եր., 2008 թ. և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Փոքր և միջին բիզնեսի դերը տնտեսության զարգացման համատեքստում...87 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Փոքր և միջին բիզնեսի դերը տնտեսական զարգացման համատեքստում

  1. Փոքր և միջին բիզնեսի էությունը և նրա չափորոշիչները

  2. Փոքր և միջին բիզնեսի սոցիալ-տնտեսական նշանակությունը և հիմնախնդիրները զարգացման տարբեր փուլերում

1.3 Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման միջազգային փորձը

Գլուխ 2. Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

2.1 Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացման էտապները և արդի վիճակը ՀՀ-ում

2.2 Փոքր և միջին բիզնեսի զարգացմանը խոչընդոտող գործոնները ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման համակարգը և դրա կատարելագործման հիմնական ուղիները

3.1 Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման հիմնական ուղղությունները

3.2 Փոքր և միջին բիզնեսի աջակցման մեխանիզմները ՀՀ-ում

3.3 Հայաստանում փոքր և միջին բիզնեսին աջակցող ենթակառուցվածքի կատարելագործումը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ՚, Երևան 2000թ,

2. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենք,

3. Անհատ ձեռնարկատիրության մասին՚ ՀՀ օրենք, և այլն:


ՓՄՁ-ն և պետության տնտեսական քաղաքականությունը ՀՀ-ում...55 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՓՄՁ-ի էությունը և չափանիշները

1.1 ՓՄՁ-ի բնորոշ գծերը

1.2 ՓՄՁ-ի դերը տնտեսության մեջ

Գլուխ 2. ՓՄՁ-ի արդյունավետությունը անցումային տնտեսություններում և ժամանակակից տնտեսության պայմաններում

Գլուխ 3. ՓՄՁ-ն և պետության տնտեսական քաղաքականությունը ՀՀ-ում

3.1 ՀՀ-ի կառավարության քաղաքականությունը ՓՄՁ-ի աջակցության ուղղությամբ

3.2 ՓՄՁ զարգացման հիմնախնդիրները և լուծման ուղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ՚, Երևան 2000թ,

2. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենք,

3.Անհատ ձեռնարկատիրության մասին՚ ՀՀ օրենք,

4.Միքայել Մելքումյան ՙՁեռնարկատիրություն և բիզնես՚, Զանգակ, Երևան 2006թ

5.Մարկոսյան Ա. ՙՊետությունը և շուկան՚, Տիգրան Մեծ, Երևան 2000թ. 560էջ

6.Äîãèëü Ë. Ôèëèïîâè÷, Ñåìåíîâ Á. Äìèòðèåâè÷ “Ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî è ìàëûé áèçíåñ”, Ìèíñê 1997ã.

7.Ì.Ã. Ëàïóñòà, Þ. Ë. Ñòàðîñòèí “Ìàëîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî” Ì. Èíôðà, 2002ã.

8.Ãîðáóíîâ Ý.Ï. “Ìàëàÿ ýêîíîìèêà êàê ôàêòîð ôîðìèðîâàíèÿ îáùåñîþçíîãî ðûíêà”, Ì. Ýêîíîìèêà. 2005ã.

9.Êîëåñîâ Â.Ï. “Ýêîíîìèêà çàðóáåæíûõ ñòðàí” Ì. 2004ã.

9.Â.ß. Ãîðôèíêåëÿ, Â.À. Øâàíäàðà “Ìàëûé áèçíåñ, îðãàíèçàöèÿ, ýêîíîìèêà, óïðàâëåíèå”, Ìîñêâà 2007ã. և այլն:

Փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի գործունեության համակցման մոդելները ՀՀ-ում...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Փոքր, միջին և խոշոր ձեռնարկություն հասկացությունը, բնորոշ գծերը, առավելությունները

1.1 Փոքր ձեռնարկության բնորոշ գծերը, առանձնահատկությունները, գործունեության մեխանիզմի առավելությունը

1.2. Միջին ձեռնարկության բնորոշ գծերը,առանձնահատկությունները, գործունեության մեխանիզմի առավելությունը

1.3. Խոշոր ձեռնարկության բնորոշ գծերը,առանձնահատկությունները, գործունեության մեխանիզմի առավելությունը

Գլուխ 2. Փոքր, միջին և խոշոր ձեռնարկատիրության զուգակցումը

2.1 Փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի համակցման խնդիրները

2.2 Փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի գործունեության համակցման ուղղությունները

2.3 Փոքր, միջին և խոշոր բիզնեսի գործունեության համակցման մոդելները ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՙՀայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ՚, Երևան 2000թ,

2. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենք,

3. Անհատ ձեռնարկատիրության մասին՚ ՀՀ օրենք,

4. Միքայել Մելքումյան ՙՁեռնարկատիրություն և բիզնես՚, Զանգակ, Երևան 2006թ

5. Մարկոսյան Ա. ՙՊետությունը և շուկան՚, Տիգրան Մեծ, Երևան 2000թ. 560էջ և այլն:


Սեփականության ձևերի բազմաձևությունը անցումային շրջանում...70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Սեփականությունը տնտեսական հարաբերությունների համակարգում

1.1Սեփականությունը` որպես տնտեսագիտական կատեգորիա

1.2Սեփականության տնտեսական և իրավական հասկացությունների փոխկապվածությունը

Գլուխ 2. Սեփականության բազմաձևությունը շուկայական տնտեսության պայմաններում

2.1 Սեփականության օբյեկտները և սուբյեկտները

2.2 Սեփականության ձևերը

Գլուխ 3. Սեփականության ապապետականացման ու մասնավորեցման էությունը և առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

3.1 Ապապետականացման ու մասնավորեցման գործընթացները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկՕգտագործված գրականության ցանկ


 1. Земельная реформа: вопросы, теории и практики (на примере Армении), Грант Багратян, 2000

 2. Попов А.И «Экономическая теория» 3-е издание, С-Петербург, “Питер”,2000

 3. Основы экономической теории /Под ред. Камаева В.Д. М., 1996.

 4. Чипурин, Кисилева, “Курс Экономической теории”. Киев. 2002

 5. Г.А.Меликишвили, Урартские клинообразные надписи, Изд-во АН ССР, М., 1960 ¿

 6. Аристотель, Соч., В 4 т., Том 4, М., Мысль, 1983

 7. К.Маркс, Ф.Энгельс. Соч. – Т. 46 – Ч. 1, ¿ç 479:

 8. Е.А.Суханов. Лекции о праве собственности. М., Юрид.лит., 1991 և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Շինանյութերի արդյունաբերությունը ՀՀ-ում...60 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Շինանյութերի արդյունաբերության դերն ու նշանակությունը տնտեսության զարգացման գործում

Գլուխ 2. ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերության հումքային բազան

Գլուխ 3. ՀՀ շինանյութերի արյունաբերության զարգացման և տեղաբաշխման արդի վիճակը

Գլուխ 4. ՀՀ շինանյութերի արդյունաբերության հումքային բազայի ռացիոնալ օգտագործման և ճյուղի արդյունավետության բարձրացման հիմնախնդիրները

Եզրակացություններ

Օգտագորված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրությունե, Երևան, 2007թ.

 2. Ա. Ս. Մելքումյան եՔարը մեր հարստությունն էե, Երևան, 1986թ.

 3. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրություն", Երևան 2006թ.

 4. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2007թ.:

 5. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2008թ.:

և այլն:Սոցիալապես արդարացի հարկային դաշտի ստեղծման պրոբլեմը ՀՀ-ում...73 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գործառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում

1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները

1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում

Գլուխ 2 Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում

2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում

2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը

Գլուխ 3. Հարկային դաշտի զարգացման և կատարելագործման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.1 Հարկային համակարգի արդյունավետության բարձրացման ուղղությունները

3.2 Հարկային դաշտի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. ՙՀայաստանի Հանրապետության հարկային օրենքները՚, պաշտոնական տեղեկագիր, Երևան – 2007 թ.

2. ՀՀ ԱՎԾ, ՙՀայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը` 2007 թվականի հունվար-դեկտեմբերին՚, Երևան, 2007 թ.

3. Ա. Թամազյան ՙՀարկային օրենսդրության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

4. Խաչատրյան Ա. Հ. ՙՀարկային իրավունք՚, ՀՀ ԳԱԱ ՙԳիտություն՚ հրատարկչություն, Երևան-2003 թ. և այլն:


Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման ժամանակակից հիմնախնդիրները...73 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման առանձնահատկությունները

1.1. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման տեսական հիմնախնդիրները

1.2. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման շուկան

1.3. Տեխնոլոգիաների միջազգային փոխանցման կարգավորումը

1.4 Նոր տեխնոլոգիաների արտադրում և փոխանակում

Գլուխ 2. ՀՀ տեխնոլոգիաների շուկայի զարգացումը և հիմնախնդիրները

2.1. ՀՀ տեխնոլոգիաների զարգացման հնարավորությունները

2.2. ՀՀ տեխնոլոգիաների շուկայի զարգացման ուղղությունները

2.3 Հաշվետվություն

Եզրակացություն և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


1.Ջուլիետա Արամայիսի Թադևոսյան ՙՏեխնոլոգիական միջազգային փոխանցման դերը անցումային տնտեսության կայունացման գործում՚,-Ե. 2008

2.Էլեկտրոնային Հայաստան – 2003 հիշողություններ ապագայի մասին համառոտ առաջարկի տեսքով, Հայ Համակարգիչ կենտրոն 1988 – 2003

3.Ա. Հովակիմյան, Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, Երևան 2002

4.ՀՀ-ում ինովացիոն գործունեության մասին հայեցակարգ՚, 2005 թ.

5.ՀՀ-ում ինովացիոն համակարգի ձևավորման 2005-2010 թթ. ծրագրի մասին Հայաստանի կառավարության որոշումը՚, 2005 թ. և այլն:


Տնտեսական համակարգերի ձևավորումը, զարգացումը և վերափոխումը...41 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հասարակության զարգացման փուլերը և դրանց գնահատման չափորոշիչները

1.1.Տնտեսական համակարգերի բնորոշումը և դրա վրա ազդող գործոնները

1.2.Տնտեսական համակարգի բնորոշման Մարքսյան հայեցակարգը

1.3.Տնտեսական համակարգի ժամանակակից բնորոշումը

Գլուխ 2. Տնտեսական համակարգը և տնտեսավարման ընդհանուր խնդիրները

2.1. Տնտեսական համակարգ հասկացությունը և կառուցվածքը

2.2. Տնտեսական համակարգերի տիպերը և տեսակները

2.3. Տնտեսության կազմակերպման ազգային մոդելները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;

2. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 1995 թ.

3. Մ. Ա. Գևորգյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 1997 թ.Чепурин М.Н., Киселева Е.А. “Курс экономической теории”, М., 1995 г.Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տնտեսության պետական կարգավորման մեթոդները...63 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսական պետական կարգավորման էությունը, ծագման պատճառները և զարգացումը

1.1. Տնտեսության պետական կառավարման հասկացությունը և տեղը տնտեսագիտության համակարգում

1.2.Շուկայական տնտեսության պետական կարգավորման պատճառները: Տնտեսական հետաքրքրություներ

1.3. ՏՊԿ-ի օբյեկտը և նպատակը

Գլուխ 2. ՏՊԿ-ի դրամավարկային և վարչարարական միջոցները

2.1. Վարչարարական ներազդման բարոյական և հոգևոր ներազդման միջոցներ

2.2. Դրամավարկային գործիքներ

Գլուխ 3. ՏՊԿ-ի բյուջետային միջոցներ

3.1. Պետական բյուջե` տնտեսության կարգավորման գլխավոր միջոց

3.2. Հարկեր և հարկավորում

3.3. Պետության ֆինանսական քաղաքականություն

3.4. Պետական սեկտոր, պետական տնտեսական ծրագրավորում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1.Албегова И. М., Емцов Р. Г., Холопов А. В. Государственная экономическая политика: опыт перехода к рынку / Под ред. А. В. Сидоровича. М.: Дело и сервис, 1998.

2.Бартлинг Г., Луциус Г. Основы учения о рыночной экономике / Под ред. И. И. Столярова. М.: Агент, 1997.

3.Государственное регулирование рыночной экономики. Уч. пособие. М.: Дело, 2001.

4.Государственное регулирование экономики в современных условиях. М.: ИЭ РАН, 1998. և այլն

Վարկային պորտֆելի ձևավորման առանձնահատկությունները և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում...77 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնություները

1.1Վարկի դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում

1.2Վարկային դասակարգումը

1.3Վարկային ռիսկի էությունը և այն բնութագրող գործոնները

Գլուխ 2. Վարկային պորտֆելի առանձնահատկությունները վարկավորման գործընթացում

2.1 Վարկավորման ժամանակակից մեթոդները և վարկավորման գործընթացը կարգավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում

2.2 Վարկային պորտֆելի լավագույն կառուցվածքի ընտրությունը

Գլուխ 3. Վարկային շուկայի փոփոխության դինամիկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

3.1 Վարկային շուկայի կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

2. Բանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից

3. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ

4. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

5.Գայանե Ասրյան ՙ Բանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

6. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ. և այլն:

Վարկային ռիսկի կառավարման մեխանիզմները ՀՀ-ում...66 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Վարկի տեսակները, էությունը և տնտեսական նշանակությունը

1.1 Վարկի էությունը և տնտեսական նշանակությունը

1.2 Վարկի տեսակները ծագումը և նշանակությունը

1.3 Վարկի օրենքները և ֆունկցիաները

Գլուխ 2. Վարկի աղբյուրներն ու սկզբունքները: Նրա փոխադարձ կապը այլ տնտեսական կատեգորիաների հետ

2.1 Վարկավորման ժամանակակից մեթոդները ՀՀ-ում

2.2 ÐÐ վարկային համակարգը

Գլուխ 3. Վարկային ռիսկերի կառավարման դերը Հայաստանի Հանրապետությունում

3.1 Վարկային ռիսկերի կառավարման մեխանիզմները ՀՀ-ում

3.2 Վարկային գիծը որպես ֆինանսավորման առանձնահատուկ ձև և դրա տեսակները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление. — М.

Уткин Э.А. Банковский маркетинг. —М.: ИНФРА–М, 2005.

Ахмедов Н., Рубцов С. Оценка стратегических решений в банке // Маркетинг. — 2006. — №1.

Ս. Հասթեդ, Մ Մելվին ՙՄիջազգային առևտուր՚, Երևան, 2001 թ.

ՙՀայաստան- ֆինանսաներ և էկոնոմիկա՚, Եր., 2001 թ.

ՀՀ ԱՎԾ ՙՀՀ արտաքին առևտուր՚ (www.armstat.am)

ՙՀայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի Տեղեկագիր-2001թ.՚ և այլն:

Վարկունակության գնահատման միջոցով վարկային ռիսկի նվազեցման սքորինգի մեթոդը...58 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսավարկային ռիսկի կառավարման հիմնահարցերը ժամանակակից շուկայական հարաբերություններում

1.Ֆինանսավարկային պրակտիկայում առաջացող ռիսկերը

2.Վարկային ռիսկ

3.Վարկային ռիսկի կառավարում

4.Իրացվելիության ռիսկ և նրա կառավարում

5.Արժութային ռիսկ և նրա կառավարում

Գլուխ 2. Սքորինգի (միավորների հաշվարկ) էությունը և նրա կիրառմամբ վարկունակության որոշումը

1.Սքորինգային համակարգերի էվոլյուցիան

2. Փոխառուների ռեյտինգային գնահատումը

3. Փոխառուների ռեյտինգային գնահատման ցուցանիշների համակարգը և օպտիմալ չափանիշի ընտրությունը

Գլուխ 3. Վարկունակության գնահատման ալգորիթմի մշակման տեխնոլո•իան և ծրագրային իրականացումը

1. Ալգորիթմի հիմնական տրամաբանությունը և կառուցվածքը

2. Ծրագրային իրականացման նկարագրությունը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Հ. Կ. Հովհաննիսյան, Ս. Ա. Հովհաննիսյան

Ֆինանսաբանկային հաշվարկների հիմունքներ՚, Երևան 1997թ.

 1. ՙՀՀ բանկային համակարգ. զարգացումը,

կարգավորումը, վերահսկողությունը՚, Երևան 2000թ.

 1. ՙԱնցումային շրջանի ‎ֆ‎ինանսատնտեսական

զարգացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՚, Երևան 2000թ.

 1. ՀՀ ԿԲ տեղեկագրեր (2004թ.) և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Վերանորոգման ծառայության կազմակերպումը ձեռնարկությունում...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերը և նորոգման ծառայության գործունեության էությունը

1.1Ձեռնարկության հիմնական ֆոնդերի կազմը, կառուցվածքը և դրանց վերլուծությունը. նորոգման ծառայության կառուցվածքը

1.2Ձեռնարկության նորոգման ծառայության աշխատանքի էությունը և խնդիրները

Գլուխ 2. Ձեռնարկության նորոգման ծառայության աշխատանքի արդյունավետությունը

2.1 Հիմնական ֆոնդերի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները

2.2 Հիմանական ֆոնդերի ընթացիկ և կապիտալ նորոգման միջոցառումների արդյունավետութունը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Фатхутдинов Р.А. Организация производства. М.: Инфра-М 2000

 2. Организация и планирование машиностроительного производства под ред. М.И. Ипатова. М.: Высшая школа 1998

 3. www.retail.ru - электронный еженедельник "RETAIL"

 4. ek-lit.agava.ru – библиотека деловой и экономической литературы

 5. Տնտեսական գործունեության վերլուծությունը արտադրական կազմակերպություններում, Լ. Գրիգորյան, 2002

 6. Տնտեսական գործունեության վերլուծություն, Ա. Սարգսյան, Կ. Առաքելյան, 2005

 7. ՀՀ հարկային օրենսգիրք, 2008 և այլն:
Զբաղվածության պետական կարգավորման միջազգային փորձի կիրառումը ՀՀ-ում...80 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Անցումային տնտեսությունների ձևավորումը և զբաղվածության հիմնահարցը

1.1 Վարչահրամայական համակարգի փլուզումը և շուկայական հարաբերությունների ձևավորումը ՀՀ-ում

1.2 Անցումային տնտեսությունների սոցիալական հիմնահարցերը

1.3 Աշխատանքի շուկայի ձևավորումը

1.4 Աշխատուժի միգրացիան ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Զբաղվածության հիմնահարցերը կար•ավորող միջազգային փորձը

2.1 Զբաղվածության կարգավորման միջազգային փորձը

Գլուխ 3. Զբաղվածության հիմնահարցերը ՀՀ-ում

3.1 Զբաղվածության հիմնահարցը կարգավորող օրենսդրական մեխանիզմը և միջազգային փորձի օգտագործումը

3.2 Աշխատուժի շուկայի նկատմամբ եղած պահանջարկը և առաջարկը

3.3 Աշխատանքի շուկայի փոփոխությունները կապված տնտեսական զարգացման հետ

3.4 Զբաղվածության պետական կարգավորման հիմնական ուղղությունները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


--t-v-ermakova-e-p-ostrovskaya-v-i-rudoj.html
--v-samom-prostom-ego-virazhenii.html
-0-o-stranica-14.html
-0-pri-vklyuchennom-rezhime-ohrani-rukovodstvo-po-sisteme-pc4020.html
-1-433-249-453256-rossiya-respublika-bashkortostan-g-salavat-molodogvardejcev-30-informaciya-soderzhashayasya.html
-1-armaturshik-s-izmeneniyami-na-30-aprelya-2009-goda.html
 • ekzamen.bystrickaya.ru/sivash-dzhankoj-simferopol-1-simferopol-izdatelstvo-tavriya-1979-2.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-vosmaya-opus-nachinaet-virisovivatsya-terens-makkenna.html
 • esse.bystrickaya.ru/raschet-sebestoimosti-i-osnovnih-pokazatelej-pri-ustrojstve-zemlyanogo-polotna.html
 • literature.bystrickaya.ru/e-n-chernozemova.html
 • education.bystrickaya.ru/3-konsultaciya-malchik-dumaet-o-svoej-bezishodnosti-nikak-emu-ne-udayotsya-viuchit-partiyu-na-skripke-3-goda-nazad.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/prilozhenie-7-svod-standartizovannih-specifikacij-otchet-o-nir-listov.html
 • assessments.bystrickaya.ru/egorevskij-municipalnij-rajon.html
 • essay.bystrickaya.ru/delfi-latviya-rusdelfilv-03042012-aboltinyu-zabrosayut-pismami-protiv-pensionnoj-reformi.html
 • urok.bystrickaya.ru/pravil-po-tehnike-bezopasnosti-pri-proizvodstve-nablyudenij-i-rabot-na-seti-goskomgidrometa-stranica-12.html
 • student.bystrickaya.ru/2-pozicionirovanie-regiona-v-mire-i-rossii-pravitelstvo-orenburgskoj-oblasti-postanovleni-e.html
 • letter.bystrickaya.ru/obshie-usloviya-provedeniya-aukciona-dokumentaciya-ob-aukcione-na-pravo-zaklyucheniya-gosudarstvennogo-kontrakta.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rezultati-monitoringa-funkcionirovaniya-sajtov-obrazovatelnih-uchrezhdenij-g-chelyabinska.html
 • uchitel.bystrickaya.ru/razdel-1-razvitie-specialnoj-psihologii-i-osnovnie-problemi-narushenij-razvitiya-detej.html
 • desk.bystrickaya.ru/oferti-za-tehnologichno-strudnichestvo-byuletini-14-09-3309-2009-g-stranica-21.html
 • klass.bystrickaya.ru/aktivizaciya-mislitelnoj-deyatelnosti-i-razvitiya-rechi-uchashihsya-na-urokah-russkogo-yazika-i-literaturi.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/polozhenie-o-rajonnom-konkurse-issledovatelskih-rabot-stranici-nashej-istorii.html
 • abstract.bystrickaya.ru/12-vidi-zanyatij-formi-kontrolya-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-sd-f-09-investicii-kod-i-nazvanie-disciplini.html
 • essay.bystrickaya.ru/chastyu-1-stati-17-konstitucii-rf-2-pravovoj-status-i-pravovoe-polozhenie-lichnosti.html
 • znanie.bystrickaya.ru/anketa-po-sociologii-problemi-alkogolizma-i-narkomanii-v-studencheskoj-srede.html
 • assessments.bystrickaya.ru/diplomnih-rabot.html
 • thesis.bystrickaya.ru/programma-kursa-issledovanie-sistem-upravleniya.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/programma-po-russkomu-yaziku-r-n-buneev-e-v-buneeva.html
 • doklad.bystrickaya.ru/v4-blagorodnie-metalli-koncepciya-i-programma-osvoeniya-mineralno-sirevoj-bazi-kamchatskoj-oblasti-na-2006-2010-gg.html
 • essay.bystrickaya.ru/d-a-avdeev-v-pomosh-strazhdushej-dushe-opit-vrachebnogo-dushepopecheniya-stranica-21.html
 • portfolio.bystrickaya.ru/pervij-primer-sobaka-v-l-durov-dressirovka-zhivotnih.html
 • notebook.bystrickaya.ru/igraya-v-kosmicheskuyu-igru-stanislav-grof.html
 • holiday.bystrickaya.ru/nazvanie-tematicheskij-rubrikator-hranilisha-cor-stranica-15.html
 • essay.bystrickaya.ru/blm-kompyuterlk-ojindardi-agressivt-mnez-lina-ser-etu-faktori-retndeg-problemaa-teoriyali-taldau.html
 • turn.bystrickaya.ru/otchet-o-vipolnenii-plana-meropriyatij-po-realizacii-osnovnih-polozhenij-poslaniya-prezidenta-rossijskoj-federacii-federalnomu-sobraniyu-rossijskoj-federacii-na-2014-god-za-1-polugodie-2014-goda.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/predsedatel-profsoyuznogo-komiteta-a-i-derunov-predsedatel-profsoyuznogo-komiteta-a-i-derunov.html
 • textbook.bystrickaya.ru/iii-monitoring-i-ocenka-gti-russian-original-english-konferenciya-storon-konvencii-o-biologicheskom-raznoobrazii-shestoe-soveshanie.html
 • paragraf.bystrickaya.ru/yazik-i-socialnaya-interakciya-institucionalnaya-identifikaciya-intellektualnij-landshaft-i-sdvig-v-povestke-dnya-disciplini.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rol-resursnogo-centra-v-formirovanii-informacionnoj-kompetentnosti-bibliotekarej.html
 • obrazovanie.bystrickaya.ru/programma-i-metodicheskie-ukazaniya-itogovogo-mezhdisciplinarnogo-ekzamena-napravlenie-230200-informacionnie-sistemi.html
 • assessments.bystrickaya.ru/chelovecheskij-kapital-v-organizacii.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.