.RU

Օգտագործված գրականություն - Պատվիրելու համար զանգահարել- 093757221Օգտագործված գրականություն


 1. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուս. ձեռ., Եր., 2000 թ., 486 էջ

 2. Ներսիսյան Կ. Լ. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 2008 թ., 400 էջ

 3. Մարդկային զարգացման զեկույց. Հայաստան, Երևան, 2000թ., 96 էջ

 4. Վ. Է. Խոջաբեկյան //Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում. Երևան 1998թ., 52 էջ

 5. Ա. Ռ.Մարտիրոսյան ՙՏնտեսագիտական մտքի պատմություն՚, 1999 թ., 362 էջ և այլն:

Առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունությունը...66 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկի ֆինանսական կայունության կարգավորման մեթոդները

1.1 Բանկի ֆինանսական կայունության էությունը և այն բնութագրող ցուցանիշները

1.2 Բանկային ռիսկերի ազդեցությունը բանկի կայունության ամրապնդման գործընթացում

1.3 Բանկային գործունեության կարգավորման օրենսդրական հիմքերը

Գլուխ 2. «Անելիք բանկ" ՓԲԸ ֆինանսական կայունության գնահատումը

2.1 «Անելիք բանկե ՓԲԸ ֆինանսական գործունեության արդյունքները և ֆինանսական կայունության գնահատումը

2.2 Ֆինանսական կայունության գնահատման համակարգեր

2.3 Ավանդների ապահովագրության համակարգի դերը առևտրային բանկերի ֆինանսական կայունության արմատավորման գործընթացում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 2. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ

 3. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

 4. Գայանե Ասրյան ՙ Բանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 5. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ.

 6. Ն. Հայրապետյան ՙԲանկային մարքեթինգ՚, Եր., 2006 թ.

 7. Գևորգ Թառումյան ՙԲանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ՚, Եր., 2006 թ. և այլն:
Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման կառավարումը....38 էջ


Նախաբան

Գլուխ 1. Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման խնդիրները և դրա կազմակերպման առանձնահատկությունները

1.1 Արադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման խնդիրները, հիմնական փուլերը և դրանց բովանդակությունը

1.2 Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման առանձնահատկությունները

Գլուխ 2. Տեխնոլոգիական նախապատրաստման կազմակերպումը, կառավարումը և դրա իրականացման կարգը

2.1 Տեխնոլոգիական նախապատրաստման կազմակերպումը, պլանավորումը և դրա իրականացման կառավարումը

2.2 Արտադրության տեխնոլոգիական նախապատրաստման կարգը ՙԱրվալ Մաշինըրի՚ ԲԲԸ-ում

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Ипатов М.И., Туровец О.Г. Экономика, организация и планирование технической подготовки производства. – М.: Высшая школа, 1987.

2. Мельников Г.Н., Вороненко Б.П. Проектирование механосборочных цехов. – М.: Машиностроение, 1990.

3. Методические указания к выполнению студенческих научно-

исследовательских работ, курсовых и дипломных проектов. / Сост. С.К. Потемкин, Л.А. Киржнер. – Харьков: ХИЭИ, 1989.

4. Сетевые графики в планировании и управлении. – М.: Высшая школа, 1982. և այլն:

և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի հիմնական գործունեությունը...79 էջ


Ներածություն

Գլուխ I. Արտասահմանյան կապիտալի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում

1.1.Արտասահմանյան կապիտալի դերը և տնտեսագիտական բովանդակությունը

1.2.Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի գործունեության միջազգային փորձը

Գլուխ II. Արտասահմանյան կապիտալի ներգրավման առանձնահատկությունները ՀՀ բանկային համակարգում

2.1. Արտասահմանյան կապիտալի ներ•րավման օրենսդրա-իրավական հիմքերը ՀՀ-ում

2.2. Արտասահմանյան կապիտալով բանկերի գործունեության հիմնական արդյունքները ՀՀ-ում

Գլուխ III. Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հիմնախնդիրները ՀՀ բանկային համակարգում

3.1. ՀՀ բանկերի ներդրումային գործունեության պետական կարգավորումը

3.2. Օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ բանկերում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Самуэльсон П. Экономика, 1 т. М.: 1995

 2. Гитман Л. Дж., Джонк М. Д. «Основы инвестирования». – М.: Дело, 1997

 3. Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения. – М. 1999

 4. Балацкий Е. Эффективность инвестиций в открытой экономике. Международная экономика и международные отношения. 1996

 5. Булатов А. С. Экономика, 1998

 6. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը ՙՕտարերկրյա ներդրումների մասին՚:

 7. Հայաստան. տնտեսական միտումներ, 1999 թ., նոյեմբեր (Tacis) և այլն:

Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևը...85 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևի տեսական դրույթները

1.1 Աշխատանքի կազմակերպման էությունը, կառուցվածքը և նշանակությունը

1.2 Աշխատանքի վարձատրության տեսակները, ձևերը և համակարգերը, աշխատանքի վարձատրության կազմակերպումը կոլեկտիվ համակարգերում

Գլուխ 2. Աշխատանքի կազմակերպումը և վարձատրությունը ժամանակակից պայմաններում

2.1 Աշխատանքի կազմակերպման ու վարձատրության կազմակերպման ազգային ու միջազգային փորձի կիրառումը

2.2 Աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության կոլեկտիվ ձևերի զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՀՀ վարչապետի 1998թ. փետրվարի 24-ի 402 որոշումը «Բյուջետային ոլորտի աշխատողների վարձատրության կազմակերպման մասին":

2. ՀՀ գործարարության աջակցման խորհրդի նիստի տվյալները 17–02–2004թ:

3. ՀՀ Աշխատանքային օրենսգիրք, 9 նոյեմբերի 2004թ., Եր., էջ 54-96:

՚4. Պետական վիճակագրության մասինՙ ՀՀ օրենքը

5. ՀՀ Վիճակագրության պետական խորհրդի 10 սեպտեմբերի 2002թ. թիվ 203–Ն որոշումը:

6. Ավագյան Հ. Ս. Հայաստանի լեռնահանքային արդյունաբերության զարգացման հիմնախնդիրները, Երևան, ՀՀ ԳԱՍ ՚Գիտությունՙ Հրատ. 2003թ 273էջ:

և այլն:

Աշխատուժի միգրացիայի պետական կարգավորումը ՀՀ-ում...67 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Աշխատուժի միգրացիայի էությունը և կազմակերպումը

1.1Միջազգային միգրացիայի և պետական սահմանների կառավարում

2.2 Աշխատուժի միգրացիային վերաբերող պայմանավորվածություններ ԱՊՀ երկրների հետ

Գլուխ 2. Բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորումը ՀՀ-ում

2.1Արտագաղթը ՀՀ-ից: Պատճառները և սոցիալ-տնտեսական հետևանքները

2.2 Միգրացիայի պետական կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. “Рынок труда”, автор российская академия государственной службы при президенте российской федерации, М., 2003 г.

 2. “Экономика труда”, авт. М. Г. Соломщина, М., 2003 г.

 3. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2003 թ.

 4. ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Թամարա Տոնոյան, Եր., 2003 թ.

 5. Հայաստանի Հանրապետության Ազգային վիճակագրական ծառայություն, ՀՀ 2001թ. մարդահամարի արդյունքները (ՀՀ ցուցանիշներ) մաս 1., Եր., 2003,

 6. Բնակչության միգրացիայի պետական կարգավորման հայեցակարգը ՀՀ-ում, Եր., 2000,

 7. Ըստ Միգրացիայի և փախստականների վարչության տվյալներ` www.crrccenters.org և այլն:
ՀՀ բանկային համակարգը...47 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

1.1 Կենտրոնական բանկ

1.2 Առևտրային բանկեր

1.3 Ֆեդերալ ռեզերվային համակար•ը

1.4 ՀՀ բանկային համակար•ը

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Ջ. Գոռթնի, Ռ. Ստրոուպ, ՙՏնտեսագիտություն՚, Երևան, 1999

 2. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚ /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, 2000

 3. Փոլ Ա. Սամյուելսոն, Ուիլյամ Դ. Նորդհաուս,

 4. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, հատոր 1, Երևան, 1995, Ա. Խ. Մարկոսյան

 5. ՙՏնտեսագիտություն բոլորի համար՚, Երևան, 2001, ՙֆինանսներ և էկոնոմիկա. Հայաստան՚

 6. ՙՀՀ 2001թ. դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր՚, ՙՀայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական Բանկի տեղեկագիր՚, դեկտեմբեր, 2001թ. և այլն:
Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Բանկի ֆինանսական դրության գնահատումը...70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային համակարգի կառուցվածքը

1.1 Բանկերի էությունը, առանձնահատկությունները և դերը

1.2 Բանկերի տեսակները և գործառույթները

1.3 Բանկի կառավարման կառուցվածքը

Գլուխ 2. Բանկային գործունեության գնահատումը

2.1 Բանկային համակարգի կապիտալը

2.2 Բանկային համակարգի ակտիվները և ընդհանուր պարտավորությունները

2.3 Բանկի շահութաբերության ցուցանիշները և դրանց էությունը

^ 2.4 CAMELS համակարգի վերլուծությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 2. ՙԲանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից

 3. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ

 4. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գգործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

 5. Գայանե Ասրյան ՙ Բանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 6. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ.

 7. Ն. Հայրապետյան ՙԲանկային մարքեթինգ՚, Եր., 2006 թ.

 8. Գևորգ Թառումյան ՙԲանկերի ֆինանսական վերլուծության հիմունքներ՚, Եր., 2006 թ.

 9. ՙԱնելիք բանկ՚ ՓԲԸ-ն կանոնադրություն, հաստատված 2008 թ.19 ապրիլի

 10. Усоскин В.М. Современный Коммерческий банк: операции и управление. — М.: ИПЦ «Вазар–Ферро», և այլն:

Բիզնես-պլանի կազման հիմնախնդիրները...65 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բիզնես-պլանի պլանավորման առանձնահատկությունները և մշակման մոտեցումները

1.1. Պլանավորման անհրաժեշտությունն ու առանձնահատկությունները շուկային անցման պայմաններում

1.2. Բիզնես - պլանի կառուցվածքը ու նրա մշակման

հիմնական մոտեցումները

Գլուխ 2. Բիզնես-պլանի բովանդակային տարրերը և դրանց առանձնահատկությունները

2.1. Ձեռնարկության նկարագիրը և գործող իրավիճակի վերլուծումը

2.2. Կազմակերպչական պլան

2.3. Արտադրական պլան

2.4. Մարքեթինգի պլան

2.5. Ֆինանասական պլան

Գլուխ 3. Բիզնես-պլանի կազման առանձնահատկությունները "Երևանի Գարեջուր" ՓԲԸ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Յու. Մ. ՍուվարյանՙՄենեջմենթ՚, Երևան, Տնտեսագետ, 2002թ.

 2. Ֆ. Պ. Սուքիասյան ՙՄենեջմենթ՚, Երևան, 2005թ.,

 3. Ս. Ս. Նորեկյան ՙԱրդյունաբերական արտադրության կառավարումն ու պլանավորումը՚ /Ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան, 1986թ.:

 4. “Менеджмент” И. Н. Герчикова, Москва 1995г..

 5. “Производственный менеджмент” уч. для вузов. С. Д. Ильенкова, А. В. Бандурин, Г. Я. Горбовцов и др., под ред. С. Д. Ильенковой, Москва, ЮНИТИ-ДАНА 2000г.. և այլն:

Բնակչության զբաղվածության կառավարումը ՀՀ մարզերում...79 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Աշխատանքի շուկան և դրա բնութագրիչները

1.1. Աշխատանքի շուկան, էությունը և դրա բնութագրիչները

1.2. ՀՀ աշխատանքի շուկայի արդի իրավիճակը

Գլուխ 2. Բնակչության զբաղվածության կառավարման համակարգը

2.1 Գործազրկության էությունը, մակարդակի փոփոխման միտումները ՀՀ մարզերում

2.2 ՀՀ մարզերում բնակչության զբաղվածության պետական կառավարման համակարգը և օրենսդրական կարգավորումը

2.3 Զբաղվածության կարգավորման արտասահմանյան փորձը և դրա կիրառման հնարավորությունները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականություն


1. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուս. ձեռ., Եր., 2000 թ.,

2. Ներսիսյան Կ. Լ. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 2008 թ.,

3. Մարդկային զարգացման զեկույց. Հայաստան, Երևան, 2000թ.,

4. Վ. Է. Խոջաբեկյան //Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում. Երևան 1998թ., Ա. Ռ.Մարտիրոսյան

5. ՙՏնտեսագիտական մտքի պատմություն՚, 1999 թ., Ե. Գևորգյան, Ա. Թամազյան //Հայաստանի անցումային տնտեսությունը. Երևան 1997թ. 240 էջ

7. Լ. Հակոբյան Հայաստանի աշխատանքային շուկայի մակրոտնտեսական վերլուծություն //Հայաստան (ֆինանսներ, էկոնոմիկա) 2002թ.,

և այլն:

Դիլլինգային գործառնությունների առանձնահատկությունները ՀՀ-ում...58 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Դիլինգի հասկացությունը և առանձնահատկությունները

1.1 Համաշխարհային արժութային շուկայի ձևավորման պատմությունը

1.2 Դիլինգի բովանդակությունը և նպատակները

Գլուխ 2. Դիլինգային կենտրոնների ընդհանուր բնութագիրը

2.1 Դիլինգային կենտրոնների ձևավորման իրավական հիմքերը

2.2 Դիլինգային կենտրոնների միջոցով իրականացվող առևտրի մեխանիզմները

2.3 Մրցակցությունը դիլինգային ծառայությունների շուկայում

Գլուխ 3. Դիլինգային գործառնությունների զարգացման առանձնահատկությունները և հեռանկարները ՀՀ առևտրային բանկերում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


Մարկոսյան Ա. Սաֆարյան Ռ., Շուկայական տնտեսության հիմունքները, Երևան 2002

Գյուլումյան Լ. ՙԱրտարժութային գործառնություններ՚, Ե. 2003

Авдокушин Е. Ф. Международные экономические отношения : учебное пособие .-М. : Маркетинг ,1996.

Макконел К.Р., Брю С.Л. "Экономикс" в 2-х книгах. - М.: "Республика", 1992

«Международные валютно-кредитные и финансовые отношения» под редакцией Красавиной Л.Н. г. Москва, «Финансы и статистика», 1994 г.

«Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений» под редакцией Круглова В.В. г. Москва, «Инфра-М», 1998 г.

Булатов А.С. Экономика. – М.: издательство БЕК, 1997. և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում...76 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեություն: Տեսական ասպեկտներ

1.1 Ձեռնարկատիրության հասկացության հասարակական-տնտեսական էությունը

1.2 Ձեռնարկատիրական գործունեության և ոչ ձեռնարկատիրական գործունեության իրավական սահմանագիծը

1.3 Ավանադական և ոչ ավանդական ձեռնարկատիրական գործունեություն

1.4 Ձեռնարկատիրական գործունեության քաղաքակրթական էվոլյուցիան:

Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհանուր զարգացման հիմնահարցեր

2.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության պետաիրավական և հասարակական գնահատման սկզբունքները

2.2 Ձեռնարկատիրական գործունեության օրենքով չկարգավորվող հիմնահարցերը

2.3 Ազատ ձեռնարկատիրության անհրաժեշտությունը և ԳՏԱ-ն

Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում

3.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

3.2 Փոքր և միջին բիզնես, զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Մարկոսյան Ա. Սաֆարյան Ռ., Շուկայական տնտեսության հիմունքները, Երևան 2002

 2. Գյուլումյան Լ. ՙԱրտարժութային գործառնություններ՚, Ե. 2003 և այլն:
Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը և ձևերը...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության հասկացությունը և ձևերը

1.1 Ձեռնարկատիրության բնորոշումը և հիմնական գծերը

1.2 Ձեռնարկատիրության տեսակները, սուբյեկտները և ձևերը

Գլուխ 2. Ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհանուր զարգացման հիմնահարցեր

2.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության քաղաքակրթական էվոլյուցիան

2.2 Ձեռնարկատիրական գործունեության դասակարգման չափանիշները

2.3 Ձեռնարկատիրական գործունեության պետաիրավական և հասարակական գնահատման սկզբունքները

Գլուխ 3. Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում

3.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

3.2 Փոքր և միջին բիզնես, զարգացման հեռանկարները

3.3 Ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման պետական լծակների արդյունավետությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙՀայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության հիմնադրույթներ՚, Երևան 2000թ,

 2. ՙՓոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին՚ ՀՀ օրենք,

 3. Միքայել Մելքումյան ՙՁեռնարկատիրություն և բիզնես՚, Զանգակ, Երևան 2006թ

 4. Մարկոսյան Ա. ՙՊետությունը և շուկան՚, Տիգրան Մեծ, Երևան 2000թ. 560էջ և այլն:'

ՀՀ ֆինանսավարկային մարմինները...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1.

1. Ֆինանսավարկային մարմինների համակարգը, նրանց կազմակերպման կար•ը, գործունեության ձևերը և մեթոդները

2. ՀՀ Ֆինանսների և Էկոնոմիկայի նախարարության կազմակերպման կար•ը և իրավասությունը

Գլուխ 2.

1. Բանկային և վարկային մարմինների համակարգը ՀՀ-ում

2. ՀՀ Կենտրոնական բանկ, գործունեությունը և իրավասության շրջանակները

Եզրակացություն

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


 1. Լ. Բադանյան և ուրիշներ – ֆինանսներ և վարկ, Երևան 2003

 2. Վ.Ա. Վարդանյան – ֆինանսական մենեջմենթ Երևան 1999

 3. Ա. Բագրատյան, Ա. Բալբանյան - Բանկային գործ Երևան 2003

 4. Ս. Նահապետյան – ՀՀ բանկային օրենսդրություն, Երևան

 5. Ս. Մուրադյան – ֆինանսական իրավունք

 6. Գ. Սուքիասյան – ֆինանսական իրավունք 2001

 7. Վ. Վարդանյան - Բանկային գործ, բանկային մենեջմենթ, Փող, վարկեր, բանկեր Երևան 2004

 8. ՀՀ օրենքը - ՙԳանձապետական համակարգի մասին՚ Երևան 2001թ.

 9. ՀՀ օրենքը - ՙԿենտրանական բանկի մասին՚

 10. ՀՀ օրենքը - ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚

 11. ՀՀ օրենքը - ՙԲանկային գաղտնիքի մասին՚

 12. ՀՀ օրենքը - ՙՎարկային կազմակերպությունների մասին՚

 13. ՀՀ օերնքը - ՙԲանկերի սնանկության մասին՚

և այլն:

Գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման համակարգը...76 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Գյուղացիական տնտեսությունների դերը, նշանակությունը և ընդհանուր նկարագիրը

1.1. Գյուղատնտեսության ընդհանուր նկարագիրը և գործունեության գնահատման հիմնական եղանակները ու ցուցանիշները

1.2. Գյուղացիական տնտեսությունների կազմակերպման հիմնական ձևերն ու կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման համակարգը և կատարելագործման հիմնական ուղիները

2.1. Գյուղատնտեսության կառավարման պետական համակարգը

2.2. Գյուղացիական տնտեսությունների զարգացման պետականքաղաքականության անհրաժեշտությունը, որպես գյուղացիական տնտեսությունների պետական կառավարման հիմնական ուղղություն

2.3.Գյուղացիական տնտեսությունների կառավարման առանձնահատկությունները և կատարելագործման հիմնական ուղիները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. ՙԳյուղատնտեսությունը Հայաստանի Հանրապետությունում 1990-1999թթ՚ վիճակագրական ժողովածու, ՀՀ Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան 2001թ.

 2. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը 2001թ. հունվար-դեկտեմբերին, ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն, Երևան 2001թ.

 3. ՀՀ ագրոպարենային համակարգի 1998-2002թթ. բարեփոխումների ծրագիր: ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարություն, Երևան 1998թ.

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Հացահատիկի արտադրությունը ՀՀ-ում...38 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հացահատիկի արտադրության ներկա վիճակի գնահատումը

ա)Հացահատիկի արտադրության նախապայմանները ՀՀ-ում

բ ) Հացահատիկի արտադրության արդի վիճակը ՀՀ-ում

գ) Հացահատիկային տնտեսության համակարգում տեղի ունեցած փոփոխությունները ՀՀ-ում անկախության ստացումից

հետո

Գլուխ 2. Հացահատիկի արտադրության ազդեցությունը երկրի

տնտեսության զարգացման վրա

ա) Հացահատիկային տնտեսության արդի վիճակի

ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

բ) Հացահատիկի ներմուծման տարածքային կառուցվածքի

գնահատումը

Վերջաբան

Գրանակության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրությունե

 2. Գ. Ավագյան «Սովետական Հայաստանի գյուղատնտեսությունըե

 3. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրությունե

 4. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2007թ.:

 5. www.armstat.am և այլն:
Հացի շուկայի ներկա վիճակի վերլուծությունը և դրա բարելավման ուղիները ՀՀ-ում...34 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հացի շուկայի էությունը, առանձնահատկությունները և ներկա վիճակը

1.1 Շուկայի էությունը և առանձնահատկությունը

1.2 Հացի շուկայի ներկա վիճակի վերլուծությունը և դրա բարելավման ուղիները ՀՀ-ում

Գլուխ 2.

2.1 Հացարտադրության և սպառման ոլորտի վերլուծությունը և դրա վրա ազդող գործոնները

2.1.Իրավական գործոններ

2.1.Տնտեսական գործոններ

Գլուխ 3. Երևանի թիվ 4 հացի գործարան՚ ԲԲԸ գործունեության վերլուծությունը

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրությունե

 2. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրությունե

 3. www.armstat.am

 4. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2008թ.

 5. ՀՀ ՏՄՊՊՀ պաշտոնական կայք և այլն:
Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի ազդեցությունը տնտեսության վրա...78 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Ֆինանսական շուկայի առանձնահատկությունները

1.1 Ֆինանսների էությունը և գործառույթները

1.2 Ֆինանսական շուկայի դրսևորման ձևերը համաշխարհային տնտեսության մեջ

Գլուխ 2. Ֆինանսական շուկայի դասակարգումը ՀՀ-ում

2.1 Դրամական շուկայի կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

2.2 Կապիտալի շուկայի հիմնական բնութագրիչները

Գլուխ 3. Ֆինանսական շուկայի գործունեության առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

3.1 ՀՀ բանկային համակարգի դերն ու նշանակությունը

3.2 ՀՀ ֆինանսական շուկայի և տնտեսության ներդաշնակ զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականություն


 1. Буренин А.Н. Рынки производных финансовых инструментов, М.:Инфра-М, 1996

 2. Кэмбелл Р. Макконнелл, Стэнли Л. Брю, ‘Экономикс”, (Принципы, проблемы и политика), Москва 1992

 3. Чепурин, “Курс экономической теории”, Киров, §АСА¦ 2002

 4. Փոլ Ա© Սամյուելսոն« ՈՒիլյամ Դ© Նորդհաուս« ՙՏնտեսագիտություն՚« Միկրոտնտեսագիտություն« Երևան 1995

 5. ԵրՊՏԻ « Գ© Ե©Կիրակոսյան« ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚« Երևան 2000

 6. Աշոտ Մարկոսյան « Ռաֆիկ Սաֆարյան« ՙՇուկայական տնտեսության հիմունքները՚« Երևան 2002
Հարկաբյուջետային հարաբերություններ...53 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Հարկաբյուջետային քաղաքականության էությունը

1.1 Դիսկրետ ֆիսկալ քաղաքականության էությունը

1.2 Ավտոմատ ֆիսկալ քաղաքականության էությունը

Գլուխ 2. Հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսության վրա

2.1 Ընդլայնված և զսպող ֆիսկալ քաղաքականություն

2.2 Հարկային քաղաքականությունը և գործարար ակտիվությունը

Գլուխ 3. Հարկային համակարգի կատարելագործման ժամանակակից ուղիները ՀՀ-ում

3.1 ՀՀ հարկային համակարգի կատարելագործման ուղիները

3.2 Հարկային համակարգ և ստվերային տնտեսություն

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Аркин В., Сластников А., Шевцова Э. Налоговое стимулирование инвестиционных проектов в российской экономике. М.: РПЭИ/Фонд Евразия. 1999.

 2. Балацкий Е.В. Лафферовы эффекты и финансовые критерии экономической деятельности // Мировая экономика и международные отношения. 2000. № 11.

 3. Балацкий Е.В. Точки Лаффера и их количественная оценка // Мировая экономика и международные отношения. 2001. № 12.

 4. Балацкий Е.В. Налог на имущество фирм и накопление основного капитала // Мировая экономика и международные отношения. 1999. № 3.

 5. Гальперин и др. “Макроэкономика”, СПб. 1999г և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատումը ՀՀ-ում...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 2. Հարկային համակարգը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում

1.1 Հարկերի էությունը, դրանց գորրծառույթները և դերը շուկայական տնտեսության համակարգում

1.2 Հարկային համակարգի կառուցման հիմնադրույթները

1.3 Հարկային համակարգի կազմավորման ու զարգացման փուլերը Հայաստանի Հանրապետությունում

1.4 Հարկային քաղաքականության օրենսդրաիրավական հիմքերը ՀՀ-ում

Գլուխ 2. Հարկային բեռը և դրա գնահատականը ՀՀ-ում

2.1 Հարկային քաղաքականություն և հարկային բեռի կարգավորում

2.2 Հարկային բեռը ՀՀ-ում և դրա կառուցվածքը

Գլուխ 3. Հարկային բեռի կառավարման արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ ում

3.1 Սահմանային, անվանական և իրական հարկային բեռ. գնահատականը Հայաստանի Հանրապետությունում

3.2 Հարկային բեռի կառավարման բարելավման ուղիները ՀՀ ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. Юткина Т.Ф. “Налоги и налогобложение”. Учебник - М.: ИНФРА - М, 1999 г.

2. Д.Г. Черника “Налоги”, Учебное пособие -2-е изд., - М.:, 1996 г.

3. Чепурина М. Н., проф. Киселевой Е. А. Киров “Курс экономической теории”, M., 1994 г. և այլն:


ՀՀ արդյուբերության վիճակագրություն...47 էջ


Ներածություն

1. Արդյունաբերության ճյուղային դասակարգումը, դրա սկզբունքները

2. Արդյունաբերության վիճակի ընդհանուր բնութագիրը

3. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերը 1997-2005 թթ.

4. ՀՀ արդյունաբերության կառուցվածքային տեղաշարժերի միտումները վերջին տարիներին

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Адамов В. Е., Ильенкова С. Д. и др. “Экономика и статистика фирм”. Учебник под ред. С. Д. Ильенковой, 1996 г.

 2. ”Статистика промышленности”, под ред. Адамова, 1987 г.

 3. Сивцов В. Н. ”Статистика промышленности”, 1981 г.

 4. “Курс социально-экономической статистики”, под ред. М. Г. Назарова, 2002 г.

 5. “Экономическая статистика”, под ред. Ю. Н. Иванова, 1999 г.

 6. В. Н. Салин, Е. П. Шпаковская ”Социально-экономическая статистика”, 2003 г.

 7. Հայաստանի Վիճակագրական տարեգիրք, 2000-2006 թթ.

 8. ՀՀ արդյունաբերությունը 1997-2005 թթ. և այլն:
ՀՀ բանկային համակարգի բնութագիրը HSBC օրինակով...77 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Բանկային համակարգի ընդհանուր բնութագիրը

1.1. Բանկերի էությունը, դերը և առանձնահատկությունները

1.2. Բանկային համակարգի տիպերը և նրանց օրինակների քննարկումը

տարբեր երկրներում

1.3. Բանկերի տեսակները և գործառնությունները

1.4. ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորման, զարգացման փուլերը և առանձնահատկությունները

Գլուխ 2.Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը, ոլորտի օրենսդրաիրավական դաշտի ուսումնասիրությունը

2.1. Կենտրոնական բանկի դերը և նշանակությունը բանկային համակարգում

2.2. Կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրները և ֆունկցիաները: Դրամավարկային քաաքականություն

2.3. Օրենսդրաիրավական դաշտը ՀՀ բանկային համակարգում

Գլուխ 3. Առևտրային բանկերի դերը և նշանակությունը HSBC բանկի օրինակով

3.1. Առևտրային բանկերի էությունը և HSBC բանկի բնութագիրը

3.2. Առևտրային բանկերի գործառնությունները

3.3. ՀՀ առևտրային բանկերի միջև մրցակցությունը և նրա զարգացման միտումները

Եզրակացություն և առաջարկություններ

Օգտագործվող գրականության ցանկ


Օգտագործվող գրականության ցանկ


1. Վահան Բաբայան ՙԲանկային Գործ՚

2. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ա.Ս. Խաչատրյան ՙԲանկային գործ և դրամաշրջանառության հիմունքներ՚

3. Բագրատ Ասատրյան ՙԲանկային գործ՚

և այլն:

ՀՀ ներդրումային միջավայրի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները...


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ ներդրումային միջավայրի մակրոտնտեսական գնահատականը

1.1 ՀՀ ներդրումային միջավայրի փուլային և մակրոտնտեսական բնութագիրը

1.2 ՀՀ ներդրումային միջավայրի վրա ազդող գործոնները

Գլուխ 2. ՀՀ արժեթղթերի շուկան, որպես ֆինանսական ներդրումների

առանցքային ուղղություն

2.1 Արժեթղթերի շուկայի ձևավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

2.2 ՀՀ պետական և կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի ձևավորումը և

ներդրումային հնարավորությունները

2.3 ՀՀ արժեթղթերի շուկայի զար•ացման հիմնախնդիրները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. Դավթյան Տ., ՙԱրժեթղթերով գործառնություններ՚, Երևան, 2003

2. ՙՆերդրումային քաղաքականությունը և տնտեսական աճի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՚ (ԵՊՏԻ պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի և ասպիրանտների 16-րդ գիտական նստաշրջանի թեզիսներ), Երևան,2001

3. ՙՇուկայական տնտեսոըթյան անցման արդի հիմնախնդիրները՚ (ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարություն, Տնտեսական հետազոտությունների ինստիտուտ), Երևան,1997

4. Ջրբաշյան Տ., Մելիքյան Ն.,ՙՆերդրումային քաղաքականության ուղղվածության հիմնահարցը աղքատության հաղթահարման ՀՀ ռազմավարությունում՚, Երևան,2002

5. Սալնազարյան Ա.Բ.,ՙԱրժեթղթերի շուկայի ներդրումային գործառույթների իրականացումը և արդյունավետությունը՚,Երևան,2002 և այլն:


Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի զարգացումը և կիրառումը ՀՀ-ում...92 էջ


Ներածություն

Գլուխ I. Հիփոթեք հասկացության էությունը և նրա զարգացման պատմությունը

1.1 Պատմական ակնարկ հիփոթեք հասկացության և նրա ինստիտուտի առաջացման մասին

1.2 Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի տեսական հիմունքները

1.2.1 Որոշումներ ներդրման, վարկ վերցնելու ևվարկավորելու վերաբերյալ

1.2.2 Անշարժ գույքի վարկավորում

1.2.3. Գրավի օգտագործումը վարկավորման մեջ

1.2.4. Անշարժ գույքի Ֆինանսավորման պլանավորում

Գլուխ II. Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի միջազգային փորձը

2.1 Հիփոթեքային վարկավորման շուկան Եվրոպական երկրներում

2.2 Միջազգային պրակտիկայում կիրառվող մոդելներ

2.3 Երկարաժամկետ միջոցների ներգրավման ձևերի միջազգային փորձը

2.4 Բնակարանային ապահովման ուղիների միջազգային փորձը

Գլուխ III. Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի զարգացումը

և կիրառումը ՀՀ-ում

3.1 Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի ներկա իրավիճակը և առկա հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.2 ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման նպատակը

3.3 ՀՀ-ում հիփոթեքային վարկավորման շուկայի զարգացման մոդելի ընտրությունը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


 1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք և այլն:

Կապիտալի կուտակման առանձնահատկությունները անցումային երկրներում...67 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Կապիտալի կուտակման էությունը

1.1 Կապիտալի կուտակման տնտեսական բովանդակությունը

1.2 Կապիտալի կուտակման աղբյուրները և ժամանակային սահմանները

1.3 Կապիտալի կուտակման մեկնաբանությունները դասական տնտեսագիտության մեջ

Գլուխ 2. Կապիտալի կուտակման գործընթացները ՀՀ-ում

2.1 Կապիտալի կուտակման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

2.2 Կապիտալի կուտակման գործընթացները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Ա. Անդրեասյան ՙՏնտեսական գործունեության վերլուծություն՚, Եր., 2003 թ.,

 2. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 3. Գ. Կիրակոսյան ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 2003 թ.

 4. Զ. Ա. Թադևոսյան ՙԿապիտալի միջազգային միգրացիա՚, Եր., 2003 թ.

 5. Ռումյանցև ՙՔաղաքատնտեսություն՚, Եր., 1975 թ.

 6. ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, ուսումնական ձեռնարկ, Եր., 2000 թ.

 7. Шеремет А.Д., Сайфулин Р.С. «Финансы предприятий».- Москва: ИНФРА – Москва, 1997 г.

 8. Баканов М.И., Шеремет А.Д. «Теория экономического анализа».- Москва: Финансы и статистика, 1995 г.

 9. Попов А.И «Экономическая теория» 3-е издание, С-Петербург, «Питер»,2000 և այլն:

Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության արդյունաբերություն...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության վերաբերյալ համառոտ պատմական ակնարկ

1.1 Լեռահանքային արդյունաբերությունը և գունավոր մետաղաձուլությունը ՀՀ-ում խորհրդային ժամանակաշրջանում

1.2 Լեռնահանքային արդյունաբերությունը և գունավոր մետաղաձուլության ոլորտի փոփոխությունները ՀՀ անկախացումից հետո

Գլուխ 2. Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության ոլորտի տնտեսական վիճակը ¥Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային գործարանի օրինակով¤

2.1 Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության զարգացման հնարավորությունները և նպաստող գործոնները

2.2 Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության ոլորտում նախատեսվող ներդրումային ծրագրերը ՀՀ-ում

Գլուխ 3. Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության արդյունավետության բարձրացման ուղիները ՀՀ-ում

3.1 Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության արդյունավետությանը բնութագրող ցուցանիշների վերլուծությունը

3.2.Լեռնահանքային արդյունաբերության և գունավոր մետաղաձուլության ոլորտում կատարվող ծախսերի կառուցվածքը և դրանց իջեցման ուղիները

Վերջաբան

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1.Гуляев А.П. «Металлургия» 1966 год.

2. www.armstat.am. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2008թ. և այլն:

Մակրոտնտեսական կարգավորումը ՀՀ-ում...75 էջ


Ներածություն

¶լուխ 1. Տնտեսության մակրոտնտեսական կարգավորման տնտեսամեթոդական հիմքերը

1.1 Մակրոտնտեսական կարգավորման էությունն ու անհրաժեշտությունը

Տնտեսության պետական կարգավորման տեսությունների էվոլյուցիան

Գլուխ 2. Մակրոտնտեսական կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում

2.1 Տնտեսության կարգավորմնա լծակները և տնտեսական քաղաքականության ուղղությունները

2.2 ՀՀ տնտեսությունը կարգավորող պետական մարմինները և դրանց գործառույթները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Կ. Ներսիսյան ՙՏնտեսագիտության տեսության խնդիրների ժողովածու՚, Երևան 2005

 2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով), Երևան, 2007

 3. Աղամբեգյան Ա., Մկրտչյան Մ., Գևորգյան Մ., ՙՏնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում՚, Երևան, 1999

 4. Աղաջանյան Հ., ՙՏնտեսության պետական կարգավորման ինստիտուցիոնալ հիմքերը՚, Բանբեր, ՀՊՏՀ, ամսագիր N1, 2004

 5. Այվազյան Ն.Ա., ՙՍահմանադրական իրավունք՚, Երևան, 2005

 6. Ավետիսյան Ա., ՙԲյուջեի էությունը և դերը տնտեսության կարգավորման •ործում՚, ՀՀ սոցիալ տնտեսական արդի հիմնախնդիրները Գիտական հոդվածների ժողովածու N9, 2007

 7. Բագրատյան Ս., ՙԲյուջետային գործընթացի դերը տնտեսական քաղաքականության բարձրացման գործում՚, Երևան, 2004 և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Մրցակցության էությունը: Հակամենաշնորհային քաղաքականություն...75 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Մրցակցության էությունը, զարգացումը և ֆունկցիաները

1.1 Մրցակցության էությունը և նշանակությունը

1.2 Շուկայում մրցակցությունը ձևավորող ուժերը և դրանց փոխադարձ կապերի վերլուծությունը

1.3 Ֆիրմաները մրցակցության պայմաններու

Գլուխ 2. Մրցակցության տիպերը և ձևերը

2.1. Զուտ մրցակցության ձևերը և առանձնահատկությունները

2.2. Ոչ կատարյալ մրցակցությունը և դրա տարատեսակները

Գլուխ 3. Հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.1 Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականությունը

3.2 Ոչ կատարյալ մրցակցային շուկան Հայաստանում

3.3 Պետության հակամենաշնորհային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին օրենքը «ընդունված 2000 թվականի նոյեմբերի 6-ին

2. Մ. Վ. Միքայելյան ՙՏնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորման հիմնահարցերը ՀՀ-ում՚, 2005թ.

3. Արշակյան ՙՏնտեսական մրցակցության համակարգը շուկայական էկոնոմիկայում՚, Երևան 1997

4. Բնական մենաշնորհների պետական կարգավորումը՚. Սշոտ Մարկոսյան, Մհեր Մկրտումյան. Երևան ՙԱՌՏ՚ 2002

5. Յու. Մ. Սուվարյանի խմբագրությամբ ՙՄենեջմենթ՚, 2002թ. և այլն:

Ներքին պետական պարտքի հիմնախնդիրները...85 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ պետական պարտքի տնտեսագիտական բովանդակությունը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները

1.1 Պետական պարտքի առաջացման պատճառները

1.2 Պետական պարտքի ֆինանսավորման աղբյուրները

Գլուխ 2. Հայաստանի Հանրապետության ներքին պետական պարտքի կառավարման ընդհանուր բնութագիրը

2.1 Պետական պարտատոմսերը որպես ՀՀ ներքին պետական պարտքի կառավարման արդյունավետ գործիքներ

2.2 ՀՀ պետական պարտատոմսերի շուկայի կատարելագործմանն ուղղված միջոցառումների համակարգը

Գլուխ 3. Ներքին պետական պարտքի կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում

3.1 Պետական պարտքի կառավարման արդյունավետ մոդելների կիրառման նախադրյալները ՀՀ-ում

3.2 Պետական պարտատոմսերի շուկայի արդյունավետ կառավարման միտումները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականություն

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականություն


1. Գ.Կիրակոսյան-<>ուսումնական ձեռնարկ

Երևանի պետական տնտեսագիտական ինստիտուտ Երևան 2000թ

2. Տիգրան Ալոյան ՙՖինանսական իրավունք՚, Եր., 2003 թ.

3. Թ. Տոնոյան ՙՏնտեսագիտության հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

4. ՙՀՀ պետական պարտքը՚, հաշվետվություն, 2008, առաջին կիսամյակ և այլն:

Պետական գույքի կառավարում...48 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Պետական սեփականության գնահատումը և գրանցամատյանի ձևավորումը

1. Պետական գույքի կառավարման հայեցակարգը և դրա իրագործման գործընթացը ՀՀ-ում

2. Պետական սեփականության օբյեկտների դասակարգումը և հաշվառումը

3. Գույքի և նրա տարրերի գնահատումը

Գլուխ 2. Անշարժ գույքի հաշվառման և գնահատման ներկա գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում

2.1 ՀՀ կառավարությանն առընթեր անշարժ գույքի կադաստրի պետական կոմիտեի և ՀՀ ԿԱ Պետական գույքի կառավարման վարչության գործառույթները

2.2 Անշարժ գույքի հաշվառման և կադստրային գնահատման հասկացությունը ՀՀ-ում, նպատակները և գործառույթները

2.3 Գույքի գնահատման և հաշվառման գործող համակարգերի զարգացման միտումները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Правовые основы бухгалтерского учета и аудиторской деятельности / Под ред. С.П. Чаадаева. – М.: Юристь, 1999.

 2. Хелферт Эрик. Техника финансового анализа / Пер с англ. – М.: ЮНИТИ. 1996.

 3. Банковский План счетов и Правила ведения бухгалтерского учета в 1999 г./ Сост. К.Г. Парфенов, Ю.В. Малышева. – М.: ЗАО "Бухгалтерский бюллетень", 1999

 4. Банковское дело / Под ред. В.И. Колесникова, М.Т. Кроливицкой, - М.: Финансы и статистика, 1998. և այլն:
Փողի շուկային կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում...73 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Փողի էությունը և դրանց պատմական զարգացումը

1.1 Փողի էությունը և տեսակները

1.2 Փողի ֆունկցիաները

Գլուխ 2. Փողի տեսությունների ընդհանուր բնութագիրը

2.1 Փողի մետաղական տեսություն

2.2 Փողի նոմինալիստական տեսություն

2.3 Փողի քանակական տեսություն

2.4 Փողի տեսությունների համեմատական վերլուծություն

2.5 Հայտնի տնտեսագետների դերը փողի քանակական տեսության զարգացման գործում

Գլուխ 3. Փողի շուկայի կառուցվածքը և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

3.1 Փողի շուկայի ֆինանսական գործիքները և մասնակիցները

3.2 Փողի շուկայի կար•ավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


4. Փոլ Ա© Սամյուելսոն« Ուիլյամ Դ© Նորդհաուս« ՙՏնտեսագիտություն՚«

5. ԵրՊՏԻ « Գ© Ե©Կիրակոսյան« ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚« Երևան 2000

6. Աշոտ Մարկոսյան« Ռաֆիկ Սաֆարյան« ՙՇուկայական տնտեսության հիմունքները՚« Երևան 2002

և այլն:


Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Շահույթի պլանավորման էությունը և անհրաժեշտությունը...53 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. “Շահույթ” հասկացությունը

1.1 Շահույթ հասկացության տնտեսական բովանդակությունը

1.2 Շահույթի տեսակները և շահութաբերությունը

Գլուխ 2. Շահույթի պլանավորման էությունը և անհրաժեշտությունը

2.1 Շահույթի պլանավորման էությունը առևտրական կազմակերպություններում

2.2 Շահույթի պլանավորման եղանակները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. Анализ хозяйственной деятельности в предприятия. Под редакцией. Ермолович Л.Л. - н.: ИП Экоперспектова, 2001.

 2. Баканов М.И., Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственной деятельности.М.: Финансы и статистика, 1997.

 3. Дорофеев В. Прибыль необходимо эффективно использовать, а не делить ее на фонды // Главный бухгалтер. - 2004. - №11- С.87-90.

 4. Зайцев Н.Л. Экономика промышленного предприятия. - М: Инфра-М, 1998. - С.367.

 5. Иваровский П. Балансы поют романсы. // Директор. - 2004. - №12. - С. 20-22.

 6. Кевра Г.И., к. э. н., Прокопович С. С Отдельные аспекты функционирования свободных экономических зон в региональном разрезе. 2005. - 287 с.

 7. Кобринский Т.Е. Прибыль предприятия. Экономическая сущность и функции прибыли. Показатели (виды) прибыли // Финансы предприятий. - Гомель ГГУ им.Ф. Скорины. - 2003. -С.52-60 և այլն:

Սննդամթերքի շուկայի ընդհանուր բնութագիրը ՀՀ-ում...36 էջ

Ներածություն

Գլուխ1. Սննդամթերքի շուկայի ընդհանուր բնութագիրը ՀՀ-ում

1.1 Շուկայի մասին (ապրանքային շուկա)

1.2 Սննդամթերքի շուկայի բնութագիրը

Գլուխ 2. Շուկայի վերլուծությունը ըստ առանձին ապրանքատեսակների

2.1 Մսամթերքի շուկայի վերլուծությունը

2.2 Կաթնամթերքի շուկայի վերլուծությունը

2.3 Հացամթերքի շուկայի վերլուծությունը

2.4 Խմիչքների շուկայի վերլուծությունը

Գլուխ 3. Սննդամթերքի շուկայի զարգացմանն ուղղված պետական քաղաքականությունը ՀՀ-ում

Եզրակացություն


Օգտագործված գրականություն


1. Սերգեյ Մելքումյան «Հայաստանի Հանրապետության և Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության տնտեսական և սոցիալական աշխարհագրություն»

2. Սերգեյ Մելքումյան «Ընդհանուր տնտեսական աշխարհագրություն»

3. www.armstat.am. ՀՀ վիճակագրական տարեգիրք, 2007թ.


Տնտեսական աճի ապահովման հիմնախնդիրները...84 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Տնտեսական աճ

1.1 Տնտեսական աճի էությունը և գնահատման էությունը

1.2 Տնտեսական աճի դասական տեսությունները

1.3 Տնտեսական աճի ժամանակակից տեսությունները

Գլուխ 2. Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը

2.1 Ֆինասատնտեսական ճգնաժամի էությունը և դրսևորման ձևերը

2.2 Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա

Գլուխ 3. Պետության մասնավոր հատվածի համագործակցությունը` տնտեսական ճգնաժամի պայմաններում

3.1 Տնտեսական ճգնաժամի դեմ պայքարի միջոցառումները առանձին երկրներում

3.2 Տնտեսական աճի կայունացմանն ուղղված քաղաքականությունը ՀՀ- ում

Վերջաբան

Գրականության ցանկ


Գրականության ցանկ


 1. Աշոտ Մարկոսյան, Դավիթ Հախվերդյան, Գրիգոր Նազարյան, ՙՀայաստանը միջազգային տնտեսական հարաբերություների համակարգում՚, Երևան 2005

 2. Տնտեսագիտության տեսություն /ուսումնական ձեռնարկ/, Երևան 2000;

 3. Փ. Ա. Սամյուելսոն, Ու. Դ. Նորդհաուս, ՙՏնտեսագիտություն՚, Եր., 1995 թ.

 4. Մ. Ա. Գևորգյան ՙՏնտեսագիտության տեսություն՚, Եր., 1997 թ.

 5. Акумов П.Л. Актуальные проблемы Европы. Глобальные вызовы и Европа. №3. М., 2004.

 6. Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения - М.: Финансы и статистика, 1999,

 7. Мировая экономика: Учебник / Под ред. Проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2002. և այլն:

Տնտեսության մեջ ներդրումների խրախուսման հարկային քաղաքականության մշակումը...74 էջ


Ներածություն

Գլուխ I. Ներդրումներ

1.1 Ներդրումներ տնտեսության մեջ

1.2 Հայաստանում ներդրումային միջավայրի գնահատումը

1.3 Սեփականաշնորհումը և ներդրումները

1.4 Օտարերկրյա ներդրումների ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը

Գլուխ II. ՀՀ Հարկային համակարգը և ներդրումների խրախուսման հարկային քաղաքականությունը

2.1 ՀՀ հարկային համակարգը

2.2 Ներդրումների խրարուսման հարկային քաղաքականությունը

Գլուխ III. Միջազգային համագործակցությունը հարկային բնագավառումª ներդրումանպաստ քաղաքականության մշակման համար

3.1 Միջազգային համագործակցության նպատակները հարկային բնագավառում

3.2 Միջազգային պայմանագրերի ձևերը

3.3 Միջազգային կրկնակի հարկումից խուսափումը

3.4 ՀՀ ներդրումների խրախուսման և պաշտպանության համաձայնագրերը

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՀՀ Սոցիալ-տնտեսական վիճակը, 2000թ. հունվար-դեկտեմբեր, ՀՀ ԱՎԾ վիճակագրական տեղեկատվական զեկույց, Երևան 2001թ.

2. ՙԷկոնոմիկա՚ ամսագիր, Երևան, 1999թ., 1999թ., 2000թ.

3. Հայաստան ՙՆերդրումները խանգարող վարչարարական խոչընդոտները՚ Համաշխարհային Բանկ 2000թ.

4. ՙՀայաստանում ՕՈւՆ-ը խոչընդոտող գործոնների հետազոտություն՚ Հաշվետվություն ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագիր, IRIS,1999թ.

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Վարկային կազմակերպությունների գործունեության վերլուծության և զարգացման հեռանկարները....100 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Վարկային կազմակերպությունները որպես ոչ բանկային ֆինանսավարկային հաստատություններ

1.1 Վարկային կազմակերպությունների դերը տնտեսության մեջ

1.2 Բանկերի և վարկային կազմակերպությունների միջև առկա տարբերությունների գնահատականը

1.3 Վարկային կազմակերպությունների գործունեության բնորոշումը և վերահսկողությունը

Գլուխ 2. Վարկային կազմակերպությունների գործունեության կարգավորումը Հայաստանի Հանրապետությունում

2.1 Վարկային կազմակերպությունների պետական գրանցումը և լիցենզավորումը

2.2 Վարկային կազմակերպություններում վարկավորման գործընթացը և հիմնական տնտեսական նորմատիվները

2.3 Վարկային կազմակերպությունների վերահսկողության խնդիրները

Գլուխ 3.Վարկային կազմակերպությունների գործունեության վերլուծության և զարգացման հեռանկարները

3.1 Լիզինգային կազմակերպությունները` որպես ՀՀ վարկային շուկայի մասնակիցների, զարգացման միտումները

3.2 ՙԱԳԲԱ Լիզինգ՚ վարկային կազմակերպության գործունեության վերլուծությունը

3.3 ՀՀ-ում վարկային կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը և այլն

Վարկային ռիսկերի կառավարման դերը և մեխանիզմները...66 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Վարկային ռիսկերի բնութագրման տեսամեթոդական մոտեցումները

1.1 Վարկի դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում

1.2 Վարկային ռիսկի էությունը և այն բնութագրող գործոնները

1.3 Վարկունակության գնահատման մեթոդները

Գլուխ 2. Վարկային ռիսկի վերլուծության և գնահատման մոտեցումները ՀՀ բանկային համակարգում

2.1 Վարկավորման գործընթացը և վարկային փաթեթի վերլուծությունը

2.2 ԿԲ-ի կողմից կիրառվող վարկանշման գործընթացը

2.3 Վարկային ռիսկի կարգավորման նորմատիվները

2.4 Վարկային ռիսկի արդյունավետության բարձրացման ուղղիները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԱնելիք բանկ՚ ՓԲԸ-ն ֆինանսական հաշվետվություններ, 2008 թ.

 2. ՙԲանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության սհիմնական տնտեսական նորմատիվները՚, Կանոնակարգ 2

 3. ՙԲանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚, Կանոնակարգ 3

 4. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 5. ՙԲանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից

 6. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ. և այլն:

Վարկային շուկայի կառավարման արդի գիտակցությունները ՀՀ-ում...85 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնություները

1.1 Վարկի դերը շուկայական տնտեսության պայմաններում

1.2 Վարկային դասակարգումը

1.3 Վարկային ռիսկի էությունը և այն բնութագրող գործոնները

Գլուխ 2. Վարկային պորտֆելի առանձնահատկությունները վարկավորման գործընթացում

2.1 Վարկավորման ժամանակակից մեթոդները և վարկավորման գործընթացը կարգավորող իրավական դաշտը ՀՀ- ում

2.2 Վարկային պորտֆելի լավագույն կառուցվածքի ընտրությունը

Գլուխ 3. Վարկային շուկայի փոփոխության դինամիկան և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում

3.1 Վարկային շուկայի կառուցվածքը և զարգացման միտումները ՀՀ-ում

3.2 ՀՀ-ում վարկային կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԲանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները՚, Կանոնակարգ 2

 2. ՙԲանկերի հաշվետվությունները, դրանց ներկայացումը և հրապարակումը՚, Կանոնակարգ 3

 3. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 4. ՙԲանկերի սնանկության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից և այլն:

Վերահսկողության գործընթացի իրականացման առանձնահատկությունները ՀՀ առևտրային բանկերում...66 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ բանկային համակար·ը և նրա ·ործունեության առանձնահատկությունները

1.1 Բանկերի էությունը և ·ործունեության առանձնահատկությունները

1.2 ՀՀ բանկային համակար·ը

1.3 ՀՀ առևտրային բանկերի ·ործունեության վերլուծությունը

Գլուխ 2. Առևտրային բանկերի գործունեության վերահսկողությունը ՀՀ-ում

2.1 Առևտրային բանկերի ·ործունեության կանոնակար·ման մեխանիզմները ՀՀ-ում

2.2 ՀՀ առևտրային բանկերի ·ործունեության վերահսկողության մեխանիզմները

Եզրակացություններ և առաջարկություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականության ցանկ


 1. ՙԲանկերի և բանկային գործունեության մասին՚ (ընդունված ՀՀ Ազգային Ժողովի կողմից 29.06.96թ.) ՀՀ օրենքը

 2. ՀՀ բանկային համակարգի հնարավոր զարգացումները, 2007-2009թթ

 3. Արթուր Անդրեասյան ՙՎարկային գործառնություններ՚, Եր., 2003 թ.

 4. Գայանե Ասրյան ՙ Բանկի կառավարման հիմունքներ՚, Եր., 2003 թ.

 5. Վահան Բաբայան ՙԲանկային գործի հիմունքներ՚, Եր., 2004 թ.

 6. Ն. Հայրապետյան ՙԲանկային մարքեթինգ՚, Եր., 2006 թ.

 7. Ա. Բագրատյան, Ա. Բալբանյան - Բանկային գործ Երևան 2003

 8. Ս. Նահապետյան – ՀՀ բանկային օրենսդրություն, Երևան, 2003 և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Զբաղվածության կառավարումը ՀՀ-ում... 70 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Զբաղվածության հիմնախնդիրները և գործազրկությունը

1.1. Զբաղվածության հիմնախնդիրը տնտեսության մեջ

1. 2. Գործազրկության էությունը և ձևերը

1.3. Գործազրկության մակարդակի գնահատումը

Գլուխ 2. Զբաղվածության աճին ուղղված պետական քաղաքականությունը

2.1.Գործազրկության մակարդակի փոփոխության միտումները անցումային տնտեսությունում

2.2. ՀՀ գործազրկության մակարդակի դինամիկայի վերլուծություն

2.3. ՀՀ բնակչության զբաղվածության պետական կար·ավորումը

Առաջարկություններ և եզրակացություններ

Օգտագործված գրականության ցանկ


Օգտագործված գրականություն


 1. ՀՀ սոցիալ տնտեսական վիճակը (տեղեկատվական վերլուծական զեկույց), Երևան, 1999թ.

 2. Վ. Է. Խոջաբեկյան //Զբաղվածության հիմնախնդիրները Հայաստանում անցման շրջանում. Երևան 1998թ.

 3. Ե. Գևոր·յան, Ա. Թամազյան //Հայաստանի անցումային տնտեսությունը. Երևան 1997թ.

 4. Շուկայական տնտեսության հիմնախնդիրները նվիրված ՀՀ հռչակման 80-րդ տարեդարձին, պրոֆեսորական անձնակազմի և ասպիրանտների 13-րդ ·իտական նստաշրջանի թեզիսները, I և II մաս. Երևան 1998թ.

 5. Ա.Գ. Աղանբե·յան, Մ.Ծ. Մկրտչյան, Մ.Ա. Գևոր·յան //Տնտեսական վերափոխումները անցումային շրջանում, տեսություն և արդյունքներ. Երևան 1999թ.

 6. www.armenia.com

 7. www.armstat.am և այլն:

Զբոսաշրջության հեռանկարային տեսակները և զարգացման ուղիները ՀՀ-ում...69 էջ


Ներածություն

1. Զբոսաշրջության զարգացման պոտենցիալը Հայաստանում

1.1 Հայաստանի բնական ժառանգությունը Հայաստանի մշակութային ժառանգությունը

2. Զբոսաշրջության հեռանկարային տեսակները Հայաստանում

3. Զբոսաշրջության զարգացման ուղիները

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


 1. Страны мира. Справочник-путеводитель. / Редактор-составитель: О.А. Хорошев. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003

 2. Экономика зарубежных стран. Погорлецкий А.И., М., 1998

 3. Александрова А.Ю. Международный туризм. М., 2001

 4. Кварталов В.А. Туризм как вид деятельности. М., 2001

 5. Березин И.С. «Маркетинг сегодня», М., Мнеджер, 1996 г,

 6. Кварталов В.А. «Туризм как вид деятельности» М., 2001 г.

 7. Песоцкая Е. В. «Маркетинг услуг¦, М., 2001 г.

 8. Алексунина "Маркетинг в отраслях и сферах деятельности", М., 2003 г.

 9. «Զբոսաշրջության և զբոսաշրջային գործունեության մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը,

 10. 2008 թվականի փետրվարի 13-ին Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հավանությանն արժանացած Զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգը,

 11. www.welcomearmenia.com և այլն:
ՀՀ արտաքին առևտրային գործարքները...40 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. ՀՀ արտաքին առևտրային գործարքների էությունը

1.1 Արտաքին առևտրի գործարքների ձևերը և դասակարգումը

1.2 Արտաքին առևտրային գործարքների ձևակերպումը

Գլուխ 2. Արտաքին տնտեսական գործունեության պետական կարգավորումը

2.1 ՀՀ արտաքին տնտեսական գործունեությունը

2.2 Պետական կարգավորման եղանակները

2.2 Արտաքին առևտրային գործարքների կապը մաքսային գործունեության հետ

Գլուխ 3. ՀՀ արտաքին առևտրային գործարքների վիճակագրությունը

3.1 Արտաքին առևտրի մաքսային վիճակագրություն

3.2 Արտահանման և ներմուծման ծավալները ՀՀ-ում

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն


1. О.Г. Абакумова, Управление внешнеэкономической деятельностью, конспект лекций, изд-во: Приор, Москва, 2005г.

2. Международные правила толкования торговых терминов ИНКОТЕРМС 2000, изд-во: Омега-Л, Москва, 2004г.

3. В.В. Покровская, Организация и регулирование внешнеэкономической деятельности, учебник, изд-во: Юристь, Москва, 2002г.

4. Т.Р. Тэор, Мировая экономика, пособие, изд-во: Питер, Санкт-Петербург, 2002г.

5. ². ÖáõÕáõñÛ³Ý, §Ø³ùë³ÛÇÝ ·áñͦ, áõë. Ó»éÝ., ºñ., 2007 Ã.

6. ØÇù³Û»ÉÛ³Ý, §Ø³ùë³ÛÇÝ ·áñÍÇ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÙÁ ÐÐ-áõÙ¦, ºñ., 2001 Ã.

և այլն:

ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը...48 էջ


Ներածություն

Գլուխ 1. Վճարային հաշվեկշիռ, դրա էությունը

1.1 ՎՀ-ը որպես ֆինանսական վիճակագրության կարևոր բաժին

1.2 ՎՀ-ի զարգացման պատմությունից

1.3 ՎՀ-ի հիմունքները

Գլուխ 2. ՎՀ-ի կազմման սկզբունքները

2.1 Ռեզիդենտայնության դրույթ

2.2 Գործընթացի գնահատման համար օգտագործվող գներ

2.2ա. Գործընթացի գնահատման ժամանակահատվածը

2.3 Հաշվառման արժույթային միավորը

Գլուխ 3. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը

3.1 ՎՀ-ի կազմումը ՀՀ-ում և դրա հիմնական հոդվածները

3.2 ՀՀ ՎՀ-ի հիմնական հոդվածների դինամիկան 1996-2006 թթ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն

Հավելվածներ


Օգտագործված գրականություն


 1. Àâäîêóøèí Å.Ô., Ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ, Ìîñêâà 1997;

 2. Â.È. Øèðàé, “Ìèðîâàÿ ýêîíèîìèêà è ìåæäóíàðîäíûå îòíîøåíèÿ”, Ìîñêâà 2003;

 3. Â. Á. Áóãëàé «Ìåæäóíàðîäíûå ýêîíîìè÷åñêèå îòíîøåíèÿ»

 4. Â. È. Ôîìè÷åâ «Ìåæäóíàðîäíàÿ òîðãîâëÿ» Ó÷åáíèê 1998

 5. ²ßáï سñÏáëÛ³Ý, ¸³íÇà гËí»ñ¹Û³Ý, ¶ñÇ·áñ ܳ½³ñÛ³Ý, §Ð³Û³ëï³ÝÁ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ïÝï»ë³Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ»ñÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·áõÙ¦, ºñ¨³Ý, 2002;

 6. §îÝï»ë³·ÇïáõÃÛ³Ý ï»ëáõÃÛáõݦ /áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳñÏ/, ºñ¨³Ý, 2000;

 7. ê. гëû¹, Ø Ø»ÉíÇÝ §ØÇç³½·³ÛÇÝ ³é¨ïáõñ¦, ºñ¨³Ý, 2001

 8. ². ¶³µñÇ»ÉÛ³Ý §ì׳ñ³ÛÇÝ Ñ³ßí»ÏßÇé¦, 2007 Ã.

 9. http:// www.armstat.am և այլն:

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Տ Ն Տ Ե Ս Ա Գ Ի Տ ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն- 093757221

Ձեռնարկության հակաճգնաժամային կառավարման հիմնական ուղղությունները...45 էջ

Ներածություն

Գլուխ 1. Ձեռնարկությունում ճգնաժամերի առաջացման օրինաչափություննները

1.1. Ձեռնարկությունում տնտեսական ճգնաժամերի առաջացման էությունը, պատճառները և օրինաչափությունները

1.2. Ձեռնարկության զարգացման կենսափուլերի, դրանց էտապների և դինամիկայի վերլուծությունը

1.3. Ձեռնարկության ֆինանսական ճգնաժամերի և սննկացման ախտորոշումը

Գլուխ 2. Ձեռնարկության հակաճգնաժամային կառավարման հիմնական ուղղությունները

2.1. Ձեռնարկության հակաճգնաժամային կառավարման ռազմավարությունը և մարտավարությունը

2.2. Ռիսկերի դերը հակաճգնաժամային կառավարման գործընթացում

2.3. Նորամուծությունները և ներդրումները հակաճգնաժամային կառավարման մեջ

Գլուխ 3. Ձեռնարկության հակաճգնաժամային կայունության բարձրացումը

3.1. Կազմակերպա-արտադրական միջոցառումների անցկացում

3.2. Սննկացման դեպքում ձեռնարկության ֆինանսական կայունացումը

3.3. Ձեռնարկության ֆինանսական առողջացման ձևերը և դրանց արդյունավետության գնահատումը

3.4. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը հակաճգնաժամային կառավարման մեջ

Եզրակացություն

Օգտագործված գրականություն


Օգտագործված գրականություն

1.Антикризисное управление: Учебник / Под ред. Э. М. Короткова. – М., 2000

2.Антикризисное упавление предприятиями и банками: Учеб. – практ. пособ., М., 2001 և այլն:

-1-koncept-znat-diskurs-o-koldovstve-i-lokalnie-folklornie-tradicii-semantika-pragmatika-socialnie-funkcii.html
-1-materialnoe-proizvodstvo-filosofiya-v-rossii-paradigmi-problemi-resheniya.html
-1-metodicheskoe-poznanie-i-tehnologii-tochnost-nauki-strogost-filosofii-i-mudrost-religii.html
-1-mifologiya-kak-predposilka-razvitiya-filosofii-kak-ee-osnovnoj-aborigennij-endogennij-iskonnij-plast.html
-1-nalogooblozhenie-strahovih-perestrahovochnih-organizacij-kodeks-respubliki-kazahstan.html
-1-o-podhodah-k-analizu-51-federalnaya-celevaya-programma-gosudarstvennaya-podderzhka-integracii.html
 • assessments.bystrickaya.ru/ctatistika-chast-6.html
 • uchebnik.bystrickaya.ru/videlenie-iz-mezgi-susla-samoteka-merzhanian-a-a-c-k38-tehnologiya-vina.html
 • knigi.bystrickaya.ru/rodilsya-v-kazani-viros-v-moskve-stranica-5.html
 • nauka.bystrickaya.ru/variativnaya-chast-bazovaya-chast.html
 • institut.bystrickaya.ru/turisticheskie-i-gostinichnie-uslugi-buhgalterskij-uchet-i-nalogooblozhenie-resursi-internet-v-pomosh-prepodavatelyam-i-studentam-miep.html
 • composition.bystrickaya.ru/on-poyavilsya-na-svet-6-18-maya-1868-g-v-aleksandrovskom-dvorce-carskogo-sela-tam-gde-v-1845-g-rodilsya-ego-otec-aleksandr-aleksandrovich-v-budushem-imperato-stranica-5.html
 • holiday.bystrickaya.ru/metodicheskie-ukazaniya-po-ekspluatacii-gazovogo-hozyajstva-teplovih-elektrostancij-so-34-20-514-2005.html
 • lesson.bystrickaya.ru/podarki-i-komplimenti-vse-moi-zhiznennie-voprosi-stali-myagko-reshatsya-vse-ulazhivaetsya-i-stanovitsya-na-mesta-zdorovo.html
 • spur.bystrickaya.ru/metodicheskie-rekomendacii-sozdanie-rabochih-uchebnih-programm-po-inostrannomu-yaziku-v-shkolah-murmanskoj-oblasti.html
 • teacher.bystrickaya.ru/glava-sedmaya-polne-tochno-a-imenno-v-pervij-ponedelnik-fevralya-mesyaca-1420-goda-posle-svyatoj-sholastiki.html
 • letter.bystrickaya.ru/mezhdu-administraciej-i-profsoyuznim-komitetom-voronezhskogo-gosuniversiteta-mezhdu-administraciej-i-kollektivom-rabotnikov.html
 • student.bystrickaya.ru/3-ponimanie-issledovaniya-i-ocenka-effektivnosti-pr-istoricheskaya-perspektiva.html
 • write.bystrickaya.ru/glavnoe-v-reformirovanii-zhkh-prioritetnaya-tehnologicheskaya-modernizaciya-kommunalnoj-infrastrukturi-obespechivayushaya-rezkoe-snizhenie-zatrat.html
 • studies.bystrickaya.ru/korporativnie-seti-chast-7.html
 • assessments.bystrickaya.ru/besedi-ob-iskusstve-prevrasheniya-zhemchuga-v-almaz.html
 • otsenki.bystrickaya.ru/sistema-fizicheskogo-obrazovaniya-v-obsheobrazovatelnih-uchrezhdeniyah.html
 • exam.bystrickaya.ru/v-sochi-ozhidayutsya-smerchi-internet-resurs-itar-tasscom-03082011-rossijskie-smi-o-mchs-monitoring-za-4-avgusta-2011-g.html
 • write.bystrickaya.ru/glava-12-mezhdunarodnij-turizm-fomichev-v-i-mezhdunarodnaya-torgovlya-uchebnik-2-e-izd-pererab-i-dop.html
 • thesis.bystrickaya.ru/prilozhenie-2-uchebnoe-posobie-a-derkach-v-zazikin-spb-piter-2003-256-s-il-seriya-uchebnoe-posobie.html
 • report.bystrickaya.ru/informacionnij-byulleten-administracii-sankt-peterburga-21-772-ot-11-iyunya-2012-g-stranica-15.html
 • uchenik.bystrickaya.ru/bogi-i-geroi-v-starshej-edde.html
 • laboratornaya.bystrickaya.ru/realizacii-gosudarstvennoj-programmi-borbi-s-korrupciej-na-2006-2010-godi-za-pervoe-polugodie-2006-goda.html
 • essay.bystrickaya.ru/e-hristianskim-uchebnim-zavedeniyam-novoe-videnie-novoe-serdce-obnovlennoe-prizvanie.html
 • books.bystrickaya.ru/borovoe.html
 • student.bystrickaya.ru/115-let-so-dnya-otkritiya-olimpijskih-igr.html
 • shkola.bystrickaya.ru/predzhizn-otkritost-nelinejnost-attraktori-chast-2.html
 • ucheba.bystrickaya.ru/predsedateli-i-komiteti-ili-koefficient-bespoleznosti-zakon-parkinsona.html
 • znaniya.bystrickaya.ru/programma-programmu-sostavila-uchitel-zolotuhina-elena-valentinovna-mou-sosh-s-dubovoe-2010-2011-uchebnij-god-poyasnitelnaya-zapiska.html
 • textbook.bystrickaya.ru/ii-soderzhanie-disciplini-uchebno-metodicheskij-kompleks-disciplini-dpp-f-16-6-bazovie-i-novie-fizkulturno-sportivnie.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-uchebnoj-disciplini-3-tematicheskij-plan-disciplini-4.html
 • thescience.bystrickaya.ru/hellouin-prigotovlennoe-uchashimisya-starshih-klassov.html
 • kontrolnaya.bystrickaya.ru/rabochaya-programma-disciplini-politicheskaya-sociologiya-dlya-studentov-specialnosti-020200-030201-politologiya-surgut-2009.html
 • shkola.bystrickaya.ru/publicistika-v-feletone-chast-4.html
 • essay.bystrickaya.ru/cerkovno-prosvetitelskaya-deyatelnost-knyazya-k-k-ostrozhskogo-stranica-4.html
 • literatura.bystrickaya.ru/rekomenduemaya-literatura-pervaya-teoreticheskie-aspekti-odarennosti.html
 • © bystrickaya.ru
  Мобильный рефератник - для мобильных людей.